Privacy Verklaring

Privacy Statement Total Events 4U
Total Events 4U: houdt zich bezig met evenementenorganisatie en boekingen van entertainment.

Total Events 4U is gevestigd aan de Dommelstraat 66, 53537 JL, te Oss.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Total Events 4U. Total Events 4U hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Total Events 4U in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt.

Dit betekent dat wij:
–              Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
–              Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–              Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–              Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–              Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–              Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

1.            Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
2.            Wat doen we met uw gegevens?
3.            Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
4.            Cookies
5.            Klikgedrag
6.            Total Events 4U en andere websites
7.            Bewaartermijn
8.            Beveiliging persoonsgegevens en systemen
9.            Wijziging privacy beleid
10.          Vragen
11.          Contactgegevens

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Total events 4U verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–              Administratieve doeleinden;
–              Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
–              Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–              De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Total Events 4U de volgende persoonsgegevens van u vragen:

•             Naam, voorletters, tussenvoegsel;
•             Titulatuur;
•             Functie;
•             Werkzaam bij organisatie;
•             Adres, postcode, plaats, provincie, land;
•             E-mailadres;
•             Telefoonnummer;
•             Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects of geïnteresseerden worden door Total Events 4U verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–              Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–              Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook of Twitter;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Total Events 4U de volgende persoonsgegevens van u vragen:

•             Naam, voorletters, tussenvoegsel;
•             Titulatuur;
•             Functie;
•             Werkzaam bij organisatie;
•             Adres, postcode, plaats, provincie, land;
•             E-mailadres;
•             Telefoonnummer;
•             Website;
•             Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Total Events 4U verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–              Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–              De inschrijving in de Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Total Events 4U de volgende persoonsgegevens van u vragen:

•             Naam, voorletters, tussenvoegsel;
•             Titulatuur;
•             Burgerlijke staat;
•             Functie;
•             Werkzaam bij organisatie;
•             Adres, postcode, plaats, provincie, land;
•             E-mailadres;
•             Telefoonnummer;
•             Website;
•             Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen, kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen.

Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Total Events 4U.

Verwerking van persoonsgegevens van artiesten

Persoonsgegevens van artiesten worden door Total Events 4U verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–              Promotie ter verkrijging van opdrachten;
–              Communicatie over opdrachten;
–              Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
–              Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–              De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Total Events 4U de volgende persoonsgegevens van u vragen:

•             Naam, voorletters, tussenvoegsel;
•             Artiestennaam
•             Geslacht;
•             Geboortedatum en -plaats;
•             Titulatuur;
•             Burgerlijke staat;
•             Biografie;
•             Rider;
•             Naam en contactgegevens boekingskantoor;
•             Adres, postcode, plaats, provincie, land;
•             E-mailadres;
•             Social media accounts;
•             Telefoonnummer;
•             Faxnummer;
•             Website;
•             Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer of creditcardnummer;
•             Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Verwerking van andere persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via ons kantoor. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

2. Wat doen we met uw gegevens?
Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Uw financiële gegevens – bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens – die u heeft ingevuld bij de keuze voor uw betaalwijze blijft in bezit van Total Events 4U en zal discreet behandelt worden. Dit gebeurd altijd volgens onze privacy voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–              Het verzorgen van de internetomgeving;
–              Het verzorgen van de (financiële) administratie;
–              Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Total Events 4U van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Diana de Kleijn. Total Events 4U zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4. Klikgedrag
Op de websites van Total Events 4U worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

5. Total Events 4U en andere websites
Op de website van Total Events 4U treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Total Events 4U geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

6. Bewaartermijn
Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

7. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
Total Events 4U heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

–              Alle personen die namens Total Events 4U van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
–              We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
–              Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
–              We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
–              Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Wijziging privacy beleid
Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Total Events 4U gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 1 maart 2021.

9. Heeft u nog meer vragen?
Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u daarmee terecht bij Diana de Kleijn van Total Events 4U . Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactgegevens
Total Events 4U
Dommelstraat 66
5347 JL Oss
info@totalevents4u.nl